FEDERATIA ROMANA DE AIKIDO


REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

30.08.2013


CAP. I – Structura F.R. AIKIDO


Art.1 Federaţia Română de Aikido, (F.R. AIKIDO), este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. F.R. AIKIDO este federaţia naţională pentru ramura de sport Aikido, structură de utilitate publică, singura federatie de Aikido recunoscuta de Guvernul Romaniei.


Art. 2 - Structura F.R. AIKIDO este departamentală. Departamentele se înfiinţează cu avizul Consiliului Federal. Departamentele pot fi:

- Departamente de Stil

- Departamente Tehnice.

Departamentele de Stil se organizează pentru şcoli distincte de Aikido sau pentru stiluri înrudite cu Aikido, interesate sa faca parte din F.R. AIKIDO.

Departamentele Tehnice se organizează pentru diverse activităţi cu caracter tehnic.

Departamentele de stil au conducere şi comisii proprii, în acord cu Statutul şi Regulamentele F.R. AIKIDO. Departamentele de Stil pot avea afiliere internaţională distinctă. Fiecare Departament de Stil este condus de un Director, ales dintre membrii departamentului respectiv.

Directorii Departamentelor sunt membri de drept in Consiliului Federal

Federatia Romana de Aikido incurajeaza formarea departamentelor de stil, pentru realizarea unificarii miscarii de Aikido.


Art. 3 - Condiţii de infiinţare pentru un Departament de stil:

Pentru înfiinţarea unui Departament de Stil este necesară existenţa, la data înfiinţării, a cel puţin 3 structuri cu personalitate juridică (cluburi sportive, asociaţii, fundaţii, etc.), care să îndeplinească, fiecare, simultan, următoarele cerinţe minime:

- cel putin 20 practicanţi legitimaţi

- cel putin 1 centura neagra atestata de F.R. AIKIDO

- cel putin 1 instructor atestat de F.R. AIKIDO

- recunoaştere din partea organizaţiei internaţionale la care este afiliată,

Aceste structuri trebuie să funcţioneze de cel puţin 2 ani, fără întrerupere, şi trebuie să reprezinte o şcoală sau stil, recunoscute de F.R. AIKIDO.

Dacă aceste condiţii nu sunt integral îndeplinite, Consiliul Federal poate acorda un aviz temporar de funcţionare, până la întrunirea condiţiilor minime necesare.


Art. 4 – Condiţiile de înfiinţarea pentru un Departament tehnic se stabilesc de către Consiliul Federal.


Art. 5 Membrii F.R. AIKIDO

Toate structurile care se afiliază la F.R.A. trebuie să fie constituite conform legilor în vigoare.


Art. 6 - Afilierea la F.R. AIKIDO.

Structurile care se afiliaza, trebuie să aibă o secţie de Aikido (sau stil inrudit) funcţională, condusă de un instructor atestat de F.R. AIKIDO, şi să semneze o cerere de afiliere. Cererea de afiliere este anexată. După afiliere structura afiliată va primi un Certificat de Afiliere.

Neplata cotizatiei anuale de catre o structura afiliata, conduce la suspendarea tuturor drepturilor. Neplata cotizatiei anuale, timp de 2 ani, conduce la excluderea structurii din F.R. AIKIDO. Cotizatia anuala se plateste până la 1 Martie pentru anul în curs.

Un exemplar al Cererii de afiliere, aprobat de presedintele federatiei se pastreaza la sediul structurii afiliate.

Structurile afiliate (cluburi, asociatii) care permit participarea la antrenamente a practicantilor si tehnicienilor fara legitimatie si licenta actualizata, pierd calitatea de membru al F.R. AIKIDO.

Art. 7. Dubla afiliere

Afilierea structurilor membre ale F.R. AIKIDO la o alta organizatie de Aikido din Romania conduce la pierdere calitatii de membru afiliat al F.R. AIKIDO.

Afilierea structurilor membre ale F.R. AIKIDO (cluburi, asociatii), sau a membrilor acestora (sportivi, tehnicieni), la o organizatie internationala de Aikido este permisa doar cu avizul F.R. AIKIDO.


Art. 8. Statutul sportivilor si tehnicienilor

Sportivii si tehnicienii, membri ai structurilor afiliate la F.R. AIKIDO, sunt considerati activi si avand toate drepturile conferite de regulamentele federatiei, daca au legitimatie si licenta actualizata pe anul in curs, daca structura din care fac parte este afiliata la F.R. AIKIDO si are cotizatia anuala achitata la zi. Neactualizarea licentei in termen, conduce la suspendarea funcţiilor, gradelor, titlurilor si drepturilor acordate de F.R. AIKIDO.

Accesul sportivilor si tehnicienilor la antrenamente este interzis daca acestia nu au legitimatie si licenta actualizata. Incalcarea acestei prevederi conduce la excluderea structurii ai caror membri sunt, din F.R. AIKIDO.


Art. 9 - Votul

În organismele F.R. AIKIDO hotărârile se iau cu majoritate simplă.


Art. 10 - Cererea de inscriere – adeziune

Fiecare membru al unei structuri sportive afiliată la F.R. AIKIDO va completa, la înscriere, o cerere de înscriere-adeziune (Model unic), va prezenta un certificat de sănătate (aviz medical favorabil), emis de unităţile de medicină sportivă, şi 3 fotografii tip paşaport. Cererea de înscriere-adeziune se află în anexă. Cele 3 fotografii se ataseaza la cererea de inscriere, legitimatie si pasaport sportiv.


Art. 11 – Legitimaţia şi Brevetul Federal (Model unic) – atestă statutul de sportiv sau tehnician legitimat. Brevetul Federal are rol de legitimaţie pentru tehnicienii atestaţi (Monitori, Instructori, Experţi, Arbitri, Antrenori). Legitimatia si Brevetul federal se acorda de catre Comisia Tehnica.

Structurile afiliate au obligaţia, să-şi legitimeze membrii şi să reînoiască anual vizele de licenţă ale membrilor lor, sportivi sau tehnicieni.

Schimbarea legitimatiei sau Brevetului federala se face în baza evidentelor F.R. AIKIDO si a vechii legitimatii, la cererea structurilor afiliate.

În cazul pierderii sau deteriorării se poate elibera un duplicat.


Art. 12 - Numărul de licenţă – este o marca numerica care se acordă în momentul legitimării şi care se înregistrează în Registrul de Licente al F.R. AIKIDO.

Numărului de licenţă i se ataseaza in Registrul de Licente, urmatoarele informatii obligatorii: numele, initiala tatalui si prenumele, CNP, numele structurii afiliate din care face parte (club, sectie), si data legitimării. Numarul de licenta se acorda de catre Comisia Tehnica.


Art. 13 - Viza anuală de licenţă, sub forma unui timbru special (model unic), aplicat pe legitimaţie atestă faptul că posesorul acesteia este o persoană activă din punct de vedere al F.R. AIKIDO şi se bucură de toate drepturile ce rezulta din această calitate.

Timbrul de licenta anuala, pentru sportivi şi tehnicieni se emite si aplica pe Legitimatie sau Brevet, de către Comisia Tehnica.

Cluburile vor transmite Comisiei tehnice, tabelele persoanelor cu licente actualizate pentru a fi inregistrate in Registrul de Licente. Neinregistrarea licentelor actualizate in acest registru este echivalenta cu lipsa vizei anuale.

Lipsa vizei anuale de licenţă suspenda exercitarea calităţii de sportiv sau tehnician.

Viza anuală de licenţă pentru tehnicieni (Monitori, Instructori, Antrenori, Experti, Arbitri), este condiţionată de absolvirea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de federatie, şi de participarea anuală la minimum 4 stagii naţionale. Vizele de licenţă se obţin până la 1 Martie pentru anul în curs.

Art. 14 - Paşaportul sportiv (Model unic) - consemnează activitatea sportivă şi tehnică a posesorului său (evidentiaza gradele, functiile si experienta tehnica). Pasaportul sportiv poate fi specific fiecărui Departament, dar trebuie conţine următoarele informaţii:

- numărul de licenţă şi data legitimării

- nume, prenume, adresa, data naşterii, grupa sanguină)

- fotografia tip paşaport,- departamentul, clubul, asociaţia sau secţia sportivă

- pagina destinată transferurilor

- gradele tehnice (Kyu sau Dan), calitatea tehnică, titluri şi funcţii

- PERMISUL DE ANTRENAMENT CU ARME

- stagiile de pregătire şi cursurile de formare şi perfecţionare

- pregătirea sportiva lunară, - vize medicale anuale, - participarea la competiţii.

Pasaportul sportiv se emite de Comisia Tehnica si se acorda de catre cluburi, dupa obtinerea numerelor de licenta de la Comisia tehnica.


Art. 15– Diploma de membru de onoare – se acordă de Consiliul Federal, şi este semnată de Preşedintele federaţiei.


CAP. II – Organe de conducere, Comisii


Art.16 - Adunarea Generală (A.G.) este autoritatea supremă a F.R. AIKIDO.

La A.G. participă cu drept de vot, egal, câte un reprezentant al fiecărei structuri afiliate. Adunarea Generală poate fi: de alegeri, ordinară şi extraordinară.

A.G.de alegeri are loc la 4 ani şi se convoacă de către Consiliul Federal, iar A.G. ordinară are loc cel puţin odată pe an şi se convoacă de către Consiliul Federal.

A.G. extraordinară se convoacă de către Consiliul Federal dacă:

1) este cerută în scris de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Federal;

2) ca urmare a unei moţiuni de neîncredere în activitatea Consiliului Federal, semnată de cel puţin 2/3 din delegaţii participanţi la ultima Adunare Generală.


Art. 17 - Consiliul Federal

Consiliul Federal este ales de A.G. şi este compus din minimum 7 persoane: preşedinte, vicepreşedinţi, secretar general, si membri. Din Consilui Federal fac parte si Directorii departamentelor de stil.

Consiliul Federal conduce federaţia între Adunările Generale. Principalele sarcini şi competenţe ale Consiliului Federal sunt menţionate în statutul federatiei. Adunarea Generală poate decide extinderea acestora.

Consiliul Federal hotărăşte sancţionarea disciplinara a structurilor afiliate şi a membrilor lor. Sancţiunile Consiliului Federal pot fi contestate la Comisia de apel.


Art. 18 - Preşedintele federaţiei - este ales de către A.G., trebuie să aibă cel putin 5 Dan in Aikido şi trebuie să fie un tehnician activ al F.R. AIKIDO, cu o vechime de cel putin 10 ani in federatie. Preşedintele poate fi membru al oricărui Departament din F.R. AIKIDO.

Preşedintele este conducătorul federaţiei şi prima persoană oficială de reprezentare a federatiei. El conduce Consiliul Federal şi A.G.

Preşedintele conduce federaţia între şedinţele Consiliului Federal. Toate funcţiile, cu excepţia Directorului Tehnic, sunt subordonate preşedintelui.


Art. 19 - Vicepreşedinţii - sunt alesi de A.G. Principalele sarcini şi competenţe ale Vicepreşedinţilor sunt menţionate în statutul federatiei, dar Preşedintele le poate extinde.

Art. 20 - Secretarul General - este executivul federaţiei ales. El este a doua persoană de reprezentare a federatiei. Sarcinile şi competenţe sale sunt menţionate în statut, dar Preşedintele federatiei le poate extinde. Secretarul general poate fi retribuit.


Art. 21 - Delegarea

Preşedintele F.R. AIKIDO poate delega prerogativele sale, pe o perioadă de maximum 6 luni unui vicepreşedinte sau secretarului general. Dacă Preşedintele federaţiei este în incapacitate de lucru mai mult de 6 luni, prerogativele sale sunt preluate prin hotărârea Consiliului Federal, de către unul dintre cei menţionaţi mai sus, până la prima Adunare Generală, când se va alege un nou preşedinte.

Orice altă funcţie de conducere din cadrul federatiei se poate delega doar prin hotărâre a Consiliului Federal şi este valabilă până la prima Adunare Generală când se va alege o persoană pentru această funcţie.


Comisiile centrale


Art. 22 - Comisiile centrale, sunt organe de lucru, consultative, care sprijină activitatea Consiliului Federal. Preşedinţii şi membrii acestora sunt numiţi de Consiliul Federal. Regulile de organizare şi funcţionare ale Comisiilor centrale se aprobă de Consiliul Federal. Comisiile centrale prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate, Consiliului Federal.


Art. 23 - Comisia Tehnică a F.R. AIKIDO


Comisia Tehnică se ocupă de:

- legitimări

- acordarea, suspendarea, anularea de grade şi funcţii tehnice

- acordarea vizelor anuale de licenţă

- transferări,

- elaborarea normelor tehnice pentru examene de grad, antrenamente, stagii, etc.

- organizarea si conducerea stagiilor si competitiilor nationale si internationale,

- cursuri de formare si perfectionare (Scoala Federală de Cadre)

- gestionarea si intretinerea bazei electronice de date a F.R. AIKIDO.


Comisia Tehnică a F.R. AIKIDO funcţionează la nivel federal şi este condusă de către Directorul Tehnic. Comisia Tehnica isi elaboreaza propriul sau regulament de organizare si functionare.

În Comisia Tehnică sunt numiţi de către Directorul Tehnic, experţi C.N. cu norma didactica (Profesori), membri ai Departamentelor de stil.

Membrii Comisiei tehnice care au cel putin 5 Dan, au calitatea de Experţi.

Expertii au drept de vot consultativ.


Art. 24 - Comisia de apel

Functionează la nivelul federal şi are rolul de a judeca corectitudinea sancţiunilor disciplinare acordate de Consiliul Federal sau de persoanele de conducere, şi menţinerea sau anularea lor după o prealabilă cercetare.

Hotărârile Comisiei de Apel pot fi revocate de Adunarea Generală. Hotărârile Adunării Generale sunt definitive. Comisia de apel este alcătuită din 3 persoane şi este condusă de un preşedinte. Membrii Comisiei de apel nu pot fi membri în Consiliul Federal.

Comisia de Apel nu poate judeca deciziile Directorului Tehnic.


Art. 25 - Comisia de cenzori

Funcţionează la nivel federal, este alcătuită din 3 persoane şi este condusă de un preşedinte. Membrii comisiei de conzori nu pot face parte din alte structuri de conducere ale federaţiei. Comisia de cenzori asigură controlul financiar al federaţiei şi informează Adunarea Generală prin rapoarte periodice.

Art. 26 – Scoala Federală de Cadre ( S.F.C.)

Funcţionează la nivel federal, având statutul unui Departament Tehnic.

Scopul S.F.C. este de a pregăti şi perfecţiona cadrele tehnice ale federaţiei (monitori, instructori, experţi, arbitri, etc.), în conformitate cu normele federatiei.

S.F.C. este subordonată Directorului Tehnic al Federaţiei.


Art. 27 - Drepturi de publicitate, Drepturi de autor,

Toate înscrisurile, publicaţiile, produsele media, fotografii, filme, benzi, CD-uri, DVD-uri, etc. cu antetul, însemnele sau ştampila F.R.A, sau care conţin aspecte ale activităţii F.R. AIKIDO, sunt sub incidenţa dreptului de autor ale F.R. AIKIDO.


Art. 28 - Manifestări naţionale şi internaţionale

Doar F.R. AIKIDO poate angaja structurile sale, organismele sale, sau sportivii si tehnicienii sai în acţiuni cu caracter naţional sau internaţional.

Structurile afiliate şi persoanele fizice membre ale structurilor afiliate nu pot organiza manifestări cu caracter naţional sau internaţional si nu pot invita experti si organizatii din afara F.R. AIKIDO, fără avizul scris al Directorului Tehnic.

Nerespectarea acestui articol atrage suspendarea tuturor funcţiilor, gradelor, titlurilor si drepturilor acordate de F.R. AIKIDO, sau excluderea din federatie, dupa caz.

Art. 29 - Dreptul la imagine

Implicarea unei structuri afiliate sau a unei persoane, membru al acesteia, în orice fel de manifestări sau acţiuni ce ating imaginea, numele, onoarea, reputaţia sau interesele unei persoane oficiale din F.R. AIKIDO, sau ating imaginea, interesele sau regulamentele F.R. AIKIDO sau a structurilor afiliate, conduce la pierderea calităţii de membru al federatiei, iar pentru persoanele implicate, la pierderea tuturor funcţiilor, titlurilor si gradelor obţinute pe durata cât au fost membre ale structurilor afiliate la F.R. AIKIDO.


Art. 30. Structurile afiliate au obligatia postarii siglei F.R. AIKIDO si sa mentioneze textul : « Organizatie afiliata la F.R. AIKIDO » pe site si pe toate materialele cu caracter publicitar, ale acestora.


CAP. III – Norme generale


Art. 31 – Asigurarea de accident şi răspundere civilă

Toate structurile afiliate vor trebui să posede o formă de asigurare de accidente pentru sportivi şi de răspundere civilă pentru Monitorii, Instructorii si Antrenorii cu norma didactica.


Art. 32 - Cotizaţii şi taxe federale

Structurile afiliate plătesc cotizaţii anuale către F.R.AIKIDO.

Se stabilesc taxe federale pentru: afiliere, legitimare, viza anuală de licenţă, examene de grad şi atestări, cursurile S.F.C, paşaportul sportiv, duplicate, stagii, demonstraţii, concursuri, spectacole şi manifestări publice. Taxele şi cotizaţiile se propun de Consiliul federal şi se aprobă de Adunarea Generală.


Art. 33. Statutul disciplinar

Încălcarea Statutului, Regulamentelor si hotararilor organelor de conducere ale F.R.AIKIDO, atrage răspunderea disciplinară, materială sau contravenţională, după caz.


Art. 34 – Sunt considerate acte de indisciplina urmatoarele:

1) încălcarea normelor si dispoziţiilor privind legitimarea sportivilor si tehnicienilor;

2) incalcarea normelor privind accesul la antrenamente si manifestari sportive

2) participarea sportivilor la activităţile sportive, fără licenta si aviz medical;

3) prezentarea unor declaraţii sau documente inexacte;

4) organizarea examenelor sau manifestărilor sportive fără asigurarea condiţiilor prevăzute prin Regulamentele F.R.AIKIDO.;

5) nerespectarea statutului, regulamentelor si decizilor organelor de conducere administrative si tehnice ale F.R.AIKIDO.;

6) nerespectarea principiului de fair-play şi sportivitate;

7) manifestările agresive ale sportivilor sau tehnicienilor,

8) folosirea drogurilor sau substanţelor interzise.

9) neplata taxelor si cotizatiilor .

10) organizarea neoficiala de cursuri, antrenamente si alte manifestari

11) refuzul de a participa la activitatea federatiei

12) orice actiune care prejudiciaza interesele, imaginea sau scopurile federatiei


Art. 35 - Autoritatea disciplinară se exercită de către Adunarea Generală, de Consiliul Federal, de Presedinte, de Directorul Tehnic şi de persoanele de administrare, în limita competenţelor.

Autoritatea disciplinară se exercită asupra structurilor afiliate, membrilor acestora, personalului de administrare, oficialilor, tehnicienilor, sportivilor şi altor categorii de personal din F.R. AIKIDO.


Art. 36 – Sancţiuni:


1) Pentru structurile afilliate:

a) avertisment;

b) penalitate bănească (amenda);

c) suspendarea temporara a drepturilor de membru

d) excluderea din federaţie;


2) Pentru sportivi, oficiali şi tehnicieni:

a) avertisment;

b) penalitate banească (amendă);

c) suspendarea temporara a calitatii si drepturilor

d) excluderea din activitatea sportivă;


3) Recursul la deciziile de sancţionare ale Consiliului Federal se adresează Comisiei de Apel. In termen de maximum 15 zile. Deciziile Comisiei de Apel pot fi contestate în faţa Adunării Generale.

4) Deciziile Adunării Generale, sunt definitive şi obligatorii.

5) Deciziile de sanctionare ale Comisiei Tehnice nu pot fi contestate.

6) Deciziile de sanctionare ale Directorului Tehnic un pot fi contestate.


Art. 37 – Transferarea sportivilor si tehnicienilor


1. Sportivii si tehnicienii legitimati la o organizatie sportiva afiliata se pot transfera la o alta organizatie sportiva afiliata in orice perioada a anului.

Transferarea sportivilor si tehnicienilor se poate efectua pe baza cererii scrise a persoanei in cauza şi a acordului scris al celor două organizaţii sportive implicate.

În cazul existenţei unor contracte încheiate între sportiv sau tehnician şi unitatea sportiva, se vor respecta condiţiile contractuale, chiar dacă acesta se transfera la o alta organizatie sportiva.

2. Transferul devine valabil numai după depunerea la F.R.AIKIDO a următoarelor acte:

- cerere de transfer cu acordul în scris a celor două organizaţii sportive implicate;

- legitimaţia veche;

- taxa de transfer (se achita de către organizaţia sportivă unde se transfera);
Art. 38 – Personalul funcţional şi de specialitate

1). Personalul funcţional şi de specialiate, altul decât monitori, instructorii, antrenorii şi arbitrii, este subordonat preşedintelui federaţiei.

2). Angajarea şi demiterea personalului funcţional se face de către preşedintele federaţiei cu avizul prealabil al Consiliului Federal.

3). Lista acestui personal, statul de funcţiuni şi fisele posturilor se anexează prezentului regulament.FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDO
APROBAT ,

PREŞEDINTE F.R. AIKIDO


CERERE DE AFILIERE LA FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDO


Departamentul _________________________


Vă rugăm să aprobaţi afilierea secţiei, asociaţiei, clubului, fundaţiei:


____________________________________________________________________

înfiinţat la data de ______________ cu sediul în _____________________________


Adresa ______________________________________________________________


telefon ________________ fax ______________ e-mail _______________________


Organizaţia are un număr de ________ sportivi legitimaţi, şi un număr de __________

instructori şi antrenori atestaţi.

.

Am luat cunoştinţă de Statutul şi regulamentele FEDERAŢIEI ROMÂNE DE AIKIDO, pe care ne obligăm să le respectăm.

Anexăm în copie actele de identitate ale organizaţiei noastre (hotărâre judecătorească, statut, CIS, act constitutiv, etc).


Data ______________

Preşedinte,

Numele, Semnătura şi ştampila)


PERSONALUL FUNCŢIONAL ŞI DE SPECIALITATE


FIŞA POSTULUI


1. Denumirea postului: TREZORIER - CONTABIL

2. Departamentul: CONTABILITATE - PROTOCOL

3. Relaţii organizaţionale:

- relatii ierarhice: se subordonează preşedintelui federaţiei

- relatii funcţionale: cu membrii Consiliului federal, cu conducerile cluburilor, cu personalul ANST., cu persoane din afara federaţiei cu care intră în contact în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.


4. Rolul postului:

- asigurară conducerea activităţii economice a federaţiei;

- realizarea unor activităţi administrative;

- asigurarea legăturilor de comunicare în interiorul şi exteriorul federaţiei.


5. Principalele activităţi şi responsabilităţi:

6. Evaluarea performanţelor:


7. Cerinţe:

Studii: Superioare

Experienţă: 3 ani


Cerinţe specifice:

- noţiuni avansate de utilizare a calculatorului şi cunoaşterea principalelor programe de editare, contabilitate şi baze de date;