Recomandareanr.R(92)13aComitetului 
MinistrilorcatrestatelemembreprivindCarta 
EuropeanaaSportului 

(adoptata de Comitetul Ministrilor la 24 septembrie 
1992). 

in virtutea articolului 15.b din Statutul Consiliului 
Europei, Comitetul Ministrilor porneste de la 
urmatoarele premise: 

Considera ca tinta Consiliului Europei este aceea 
de a realiza o legatura mai strânsa intre membrii 
sai, spre a promova si salvarda idealurile si 
principiile care constituie patrimoniul lor comun si a 
netezi calea spre progres pe linie economica si 
sociala; 

Respecta neabatut Conventia de aparare a 
Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale, 
respectiv: "dreptul la libera asociere, de a organiza 
reuniuni pasnice, precum si imperativul de a asigura 
tuturor aceleasi drepturi fara nici o deosebire de 
sex, de rasa, de culoare, de limba sau religie, de 
opinii politice sau de oricare alte opinii, de origine 
nationala ori sociala, de apartenenta la vreo 
minoritate nationala, de avere, obârsie sau de orice 
alta situatie"; 

Are mereu in vedere Rezolutia sa (76)41 referitoare 
la principiile unei politici a sportului pentru toti, 
principii definite la Conferinta ministrilor europeni 
responsabili cu Sportul, cu prilejul primei sale 
sedinte din anul 1975, desfasurata sub titlul: "Carta 
europeana a sportului pentru toti"; de asemenea, 
considera ca aceasta Carta a constituit o baza 
esentiala in politicile guvernamentale din domeniul 
sportului, ingaduind astfel multor oameni sa-si 
exerseze dreptul de a practica sportul"; 

Respecta Recomandarile nr. R(80)1 privind Sportul 
si Televiziunea; nr. R(81)8 privind Sportul si 
activitatile fizice distractive, precum si protectia 
naturii in zonele acvatice interioare; nr. R(83)6 
privind masurile de economisire a energiei in 
echipamentele sportive; nr. R(86)18 referitoare la Carta europeana a sportului pentru toti: persoanele 
handicapate; nr. R(87)9 privitoare la testele de 
aptitudini fizice Eurofit; nr. R(88)8 privitor la sportul 
pentru toti: persoanele in vârsta, Comitetul 
Ministrilor din Consiliul Europei a adoptat texte 
menite sa duca la aplicarea politicilor ce se refera la 
sportul pentru toti; 

Considera ca sportul este o activitate sociala si 
culturala bazata pe libera alegere, menita sa 
incurajeze contactele dintre statele si cetatenii 
Europei si ca, totodata, el joaca un rol fundamental 
in realizarea telului urmarit de Consiliul Europei, 
intarind legaturile dintre popoare si dezvoltând 
constiinta unei identitati culturale europene; 

Este dornic sa promoveze diferitele contributii pe 
care sportul le poate aduce in dezvoltarea 
personala si sociala, oferind activitati creatoare si 
indeletniciri recreative si incurajând efortul 
permanent destinat sa imbunatateasca 
performantele, constient fiind de faptul ca exercitiul 
fizic contribuie la mentinerea echilibrului fiziologic si 
psihologic al omului; 

Tine seama de schimbarile politice, economice, 
sociale sau de alta natura survenite in Europa 
incepând cu anul 1976, precum si de ritmul rapid al 
acestor schimbari, de impactul lor asupra sportului, 
de necesitatea de a pune in lumina aceste 
schimbari si de a face fata viitoarelor provocari 
privind o noua Carta europeana a sportului; 

Are necontenit in vedere legatura strânsa intre un 
mediu inconjurator sanatos si activitatile sportive, si 
necesitatea de a lua in considerare absolut toate 
datele relative la mediul inconjurator, precum si 
principiul unei dezvoltari durabile in domeniul 
sportului; 

Are in vedere necesitatea de a completa, pe o baza 
mai larga, principiile Conventiei europene privind 
violenta si numarul foarte mare de spectatori in 
cadrul unor manifestari sportive, indeosebi cu 
prilejul meciurilor de fotbal, precum si Conventia adoptata impotriva dopajului, masuri care au si 
contribuit la salvgardarea valorilor sportului; 

Recunoscând ca puterile statului trebuie sa dezvolte 
cooperarea lor cu miscarea sportiva -intrucât 
aceasta constituie fundamentul indispensabil al 
sportului -spre a promova valorile si binefacerile 
sportului, se subliniaza faptul ca in numeroase state 
europene guvernele iau masuri destinate sa 
completeze si sa sprijine actiunea acestei miscari 
(fiind asadar vorba de o complementaritate); 

Considera ca este necesara instituirea unui cadru 
european comun sortit dezvoltarii sportului in 
Europa, cadru care sa se bazeze pe notiunile 
democratiei pluraliste, ale primordialitatii dreptului si 
a drepturilor omului, precum si pe principiile etice 
enuntate in Recomandarea nr. R(92)14 privind 
Codul etic sportiv; 

Considera ca ministrii europeni responsabili cu 
sportul, reuniti la Rodos, cu prilejul celei de a saptea 
Conferinte (1992) -cea dintâi ocazie oferita 
ministrilor sportului din toate tarile europene de a 
participa la lucrarile Conferintei -au adoptat o 
rezolutie relativa la principiile destinate sa inspire 
anumite politici in domeniul sportului, rezolutie 
intitulata "Carta europeana a sportului", angajându-
se sa le respecte si sa le puna in aplicare, in limita 
propriilor lor competente; 

Ca atare, Comitetul Ministrilor recomanda 
guvernelor din statele membre: 

sa-si intemeiese principiile nationale in materie de 
sport si, eventual, orice legislatie pertinenta, pe 
Carta europeana a sportului, asa cum este ea 
prezentata in anexa recomandarii de fata; 

sa invite organizatiile sportive nationale sa tina 
seama de principiile enuntate in Carta europeana a 
sportului, formulând totodata propriile lor principii; 

sa ia masuri care sa asigure o larga distribuire a 
Cartei europene a sportului; II. Sa-l insarcineze pe Secretarul General cu 
transmiterea prezentei recomandari: 
catre guvernele statelor plecate la Conventia 
culturala europeana nemembre ale Consiliului 
Europei; 

catre organizatiile internationale si organizatiile 
sportive internationale. 

ANEXAlaRecomandareanr.R(92)13 

CartaEuropeanaaSportului 

Articolul1-ScopulCartei 

In vederea promovarii sportului ca factor important 
in dezvoltarea omului, guvernele vor lua masurile 
necesare privind aplicarea dispozitiilor cuprinse in 
Carta de fata, in acord cu principiile enuntate in 
Codul Etic sportiv, astfel incât: 

i. sa-i fie data fiecarui individ posibilitatea de a 
practica sportul: 
a. asigurând tuturor tinerilor posibilitatea de a 
beneficia de programele de educatie fizica, spre a li 
se dezvolta aptitudinile sportive de baza; 
b. asigurând fiecaruia posibilitatea de a practica 
sportul si de a participa la activitati fizice recreative 
intr-un mediu propice si sanatos; 
si in cooperare cu organismele sportive respective, 

c. asigurând fiecaruia -daca isi manifesta dorinta si 
dovedeste competenta necesara -posibilitatea de 
a-si imbunatati nivelul de performanta si de a realiza 
potentialul sau de dezvoltare personala si/sau de a 
atinge nivele inalte public recunoscute; 
ii. sa protejeze si sa dezvolte bazele morale si etice 
ale sportului, precum si demnitatea umana si 
siguranta necesara celor care participa la activitati 
sportive, ocrotind sportul, sportivii si sportivele, 
ferindu-i de orice folosire a lor in scopuri politice, 


comerciale si financiare, de orice practici abuzive si 
injositoare, implicit de droguri. 

Articolul2-DefinitiasicâmpuldeaplicareaCartei 

In scopurile prezentei Carte: 

i. Prin "sport" intelegem toate formele de activitati 
fizice care, printr-o participare mai mult sau mai 
putin organizata, au drept obiectiv expresia sau 
ameliorarea conditiei fizice si psihice, dezvoltarea 
relatiilor sociale sau dobândirea unor rezultate 
pozitive in competitiile de toate nivelele; 
ii. Carta de fata completeaza principiile etice si 
orientarile politice care figureaza in: 
a. Conventia europeana privind violenta si 
aglomerarile de spectatori ivite in manifestarile 
sportive si cu deosebire la meciurile de fotbal; 
b. Conventia impotriva dopajului. 
Articolul3-Miscareasportiva 

1. Rolul autoritatilor de stat, fiind in esenta 
complementar actiunii miscarilor sportive, este 
limpede ca o strânsa cooperare cu organizatiile 
sportive neguvernamentale se dovedeste a fi 
indispensabila in privinta realizarii scopurilor 
prevazute de prezenta Carta, precum si punerea in 
functiune, daca este nevoie, a unor mecanisme 
menite sa asigure dezvoltarea si coordonarea 
sportului. 
2. Va trebui incurajat si dezvoltat spiritul de 
voluntariat, privilegiind indeobste activitatea 
organizatiilor sportive benevole. 
3. Organizatiile sportive benevole stabilesc 
mecanisme de decizie autonome, dar in cadrul legii. 
Atât guvernele, cât si organizatiile sportive trebuie 
sa recunoasca necesitatea respectarii reciproce a 
deciziilor lor. 


4. Aplicarea anumitor dispozitii ale Cartei de fata pot 
fi incredintate unor organisme sau organizatii 
sportive guvernamentale sau neguvernamentale. 
5. Organizatiile sportive vor fi indemnate sa 
stabileasca intre ele relatii reciproc avantajoase, 
precum si cu parteneri potentiali, ca de pilda 
sectorul comercial, cu cel al mijloacelor mass-media 
etc., fara ca din acest lucru sa rezulte vreo 
exploatare a sportului sau a sportivilor si sportivelor. 
Articolul4-Instalatiisiactivitati 

1. Accesul la instalatii sau la alte activitati sportive 
va fi asigurat fara nici o deosebire de sex, rasa, 
culoase, limba, religie, opinii politice ori alt fel de 
opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la 
o minoritate nationala, situatie materiala, obârsie 
sau orice alta situatie. 
2. Vor fi luate masuri menite sa acorde tuturor 
cetatenilor posibilitatea de a practica sportul si, 
eventual, masuri suplimentare sortite sa asigure 
tinerilor care dovedesc potentialitati, precum si 
persoanelor sau grupurilor defavorizate sau 
handicapatilor sa poata realmente beneficia de 
aceste posibilitati. 
3. Dat fiind faptul ca practicarea sportului depinde, 
in parte, de numarul, de diversitatea instalatiilor si 
de accesibilitatea lor, planificarea globala a 
acestora este de competenta autoritatilor publice. 
Acestea vor tine seama de cerintele nationale, 
regionale si locale, precum si de instalatiile publice, 
private si comerciale deja existente. Responsabiliii 
respectivi vor lua masuri destinate sa permita o 
gestiune buna si o deplina folosinta a aparaturii, in 
conditii de securitate perfecta. 
4. Proprietarii instalatiilor sportive vor lua masurile 
necesare menite sa permita persoanelor 
defavorizate, implicit celor ce sufera de un handicap 
fizic sau mental, sa se poata folosi de respectivele 
aparate. 


Articolul5-Creareabazei 

Vor fi luate cele mai potrivite masuri privind 
dezvoltarea capacitatii fizice a tinerilor, astfel incât 
sa poata dobândi competentele sportive si fizice de 
baza si, indeosebi, spre a-i incuraja sa practice 
sportul. Acest lucru se va face: 

i. având grija ca toti elevii sa beneficieze de 
programe sportive, de activitati recreative si de 
educatie fizica, precum si de aparatura necesara, 
creând in acest scop spatii orare cât mai potrivite; 
ii. asigurând repartizarea de profesori calificati in 
absolut toate scolile; 
iii. oferind, dupa perioada de scolareitate 
obligatorie, anumite posibilitati care sa permita o 
continuitate in practicarea sportului; 
iv. incurajând instaurarea unor legaturi mai strânse 
intre scoli sau alte institutii de invatamânt, cluburi 
sportive scolare si cluburi sportive locale; 
v. inlesnind si largind atât scolarilor, cât si 
locuitorilor colectivitatii locale accesul la aparatura 
sportiva; 
vi. creând un curent de opinie in rândurile parintilor, ale 
antrenorilor, ale profesorilor si conducatorilor, astfel incât 
acestia sa stimuleze tineretul in a practica sportul cu 
regularitate. 
vii. veghind la introducerea unei etici sportive in 
rândurile tuturor elevilor inca din cursul primar. 
Articolul6-Dezvoltareaparticipariilaactiunisportive 

1. Practica sportului va trebui promovata in rândurile 
intregii populatii -fie creând momente recreative, fie 
in scopuri de sanatate sau in vederea ameliorarii 
unor performante; toate acestea pot fi realizate 
punând la dispozitia populatiei instalatii adecvate, 
oferindu-i programe diversificate, precum si 
monitori, conducatori sau "animatori" calificati. 


2. Posibilitatea de a participa la activitati sportive la 
locul de munca va fi prezentata si dezvoltata ca 
element al unei politici sportive echilibrate. 
Articolul7-Ameliorareaperformantei 

1. Practicarea sportului la un nivel mai avansat va fi 
sustinuta si incurajata prin mijloace adecvate si 
specifice, in colaborare cu organizatiile competente. 
intre altele, sprijinul va consta in urmatoarele 
activitati: identificarea si sustinerea talentelor, 
punerea la dispozitie a instalatiilor adecvate; 
acordarea de sprijin sportivilor in colaborare cu 
medicina si cu stiintele sportive; promovarea 
antrenamentului pe baze stiintifice, formarea 
antrenorilor si a persoanelor cu responsabilitati in 
privinta incadrarii; ajutorarea cluburilor in a-si 
furniza structuri corespunzatoare, precum si 
debusee destinate competitiei. 
Articolul8-Sprijinireasportuluideinaltnivelsiasportului 
profesional 

1. In colaborare cu organismele sportive, se cuvine 
a fi elaborate metode privind ocrotirea si sustinerea 
cea mai potrivita, in mod direct sau indirect, a 
sportivilor si sportivelor care dovedesc calitati 
exceptionale, astfel incât sa li se dea posibilitatea 
de a-si dezvolta capacitatile sportive si umane, 
respectându-le deplin personalitatea, precum si 
integritatea fizica si morala. Acest sprijin va 
contribui, intre altele, la identificarea talentelor, la 
educarea echilibrata in respectivele institute de 
formare si inserare in societate, fara nici un fel de 
conflict, prin dezvoltarea perspectivelor privind 
cariera in timpul si dupa sportul de inalt nivel. 
2. Va trebui promovata gestiunea sportului 
organizat prin structuri adecvate. Sportivii 
profesionisti vor trebui sa beneficieze de o protectie 
si de un statut corespunzator, precum si de garantii 
morale, ferindu-i astfel de orice forma de 
exploatare. 


Articolul9-Resurseumane 

1. Va fi sustinuta organizarea de cursuri de formare 
prin infiintarea de institutii corespunzatoare, menite 
sa duca la obtinerea de diplome sau la calificari 
care sa curpinda toate aspectele promovarii 
sportului. Aceste cursuri vor trebui sa raspunda 
tuturor nevoilor pe care le-ar avea participantii de la 
toate nivelele de sport sau recreare si vor 
trebuiconcepute atât pentru sportivii benevoli cât si 
pentru profesionisti (conducatori, antrenori, 
gestionari, administratori, medici, arhitecti, ingineri 
etc.). 
2. Toate persoanele angajate in directia supervizarii 
activitatilor sportive vor trebui sa posede calificari 
necesare, o atentie deosebita fiind acordata 
garantarii securitatii si protectiei sanatatii 
persoanelor aflate sub indrumarea lor. 
Articolul10-Sportulsiprincipiuldezvoltariidurabile 

Pentru a asigura si ameliora, de la o generatie la 
alta, buna stare fizica, sociala si mentala a 
populatiei, este absolut necesar ca activitatile fizice, 
inclusiv cele practicate in mediul urban, rural sau 
acvatic sa fie adaptate la resursele limitate ale 
planetei si sa fie indeplinite in perfecta armonie cu 
principiile unei dezvoltari durabile si ale unei 
gestiuni echilibrate a mediului inconjurator. Acest 
lucru inseamna, intre altele, ca va trebui: 

sa se tina seama -cu prilejul planificarii si 
constructiei de instalatii sportive -de valorile naturii 
si ale mediului inconjurator; 

sa fie sustinute si stimulate organizatiile sportive in 
eforturile lor de a proteja natura si mediul 
inconjurator; 

sa se vegheze la constientizarea populatiei in 
privinta relatiilor dintre sport si dezvoltarea durabila, 
astfel incât aceasta sa invete a cunoaste si a 
intelege mai bine natura. Articolul11-Informatiesicercetare 

Vor fi dezvoltate metodele si structurile adecvate 
menite sa permita strângerea si difuzarea 
informatiilor pertinente privitoare la sport, atât la 
nivel local, cât si la nivel national si international. Va 
fi incurajata cercetarea stiintifica asupra tuturor 
subiectilor, cercetare privind, fireste, sportul. Vor fi 
luate dispozitii destinate sa asigure difuzarea si 
schimbul de informatii si rezultate ale cercetarilor si 
anume la nivelul cel mai potrivit -local, regional, 
national sau international. 

Articolul12-Finantarea 

Pentru ca scopurile preconizate in prezenta Carta 
sa poata fi atinse se vor acorda ajutoare 
corespunzatoare, recurgându-se totodata si la 
resurse din fondurile publice (la nivel central, 
regional, local). Va fi incurajata sustinerea 
financiara a sportului, pe baza mixta -publica si 
particulara; de asemenea, va fi sprijinita capacitatea 
sectorului sportiv de a genera el insusi resursele 
financiare necesare propriei sale dezvoltari. 

Articolul13-Coorperareanationalasiinternationala 

1. Acolo unde ele inca nu exista vor fi organizate 
structurile necesare unei bune coordonari a 
dezvoltarii si a promovarii sportului intre 
administratiile si organizatiile publice, precum si 
intre sectorul public si cel benevol -atât la nivel 
regional cât si local -astfel incât sa poata fi atinse 
toate scopurile Cartei de fata. 
2. Realizarea obiectivelor inscrise in prezenta Carta impune, totodata, 
cooperare europeana si internationala